Ranking

 1. Vishal Goyal
  Vishal Goyal Novice (1)
  Stars collected: 5 192095
 2. Vishal Gupta
  Vishal Gupta Novice (1)
  Stars collected: 10 36944
 3. Vishal Gupta
  Vishal Gupta Novice (1)
  Stars collected: 10 209076
 4. Vishal Gurjar
  Vishal Gurjar Novice (1)
  Stars collected: 5 50562
 5. Vishal Haldar
  Vishal Haldar Artistic Soul (3)
  Stars collected: 60 190579
 6. Vishal Ingle
  Vishal Ingle (0)
  Stars collected: 0 138430
 7. Vishal Ishan
  Vishal Ishan Novice (1)
  Stars collected: 5 128952
 8. Vishal Jadav
  Vishal Jadav Artistic Soul (3)
  Stars collected: 0 143626
 9. Vishal Jadav
  Vishal Jadav Novice (2)
  Stars collected: 10 153092
 10. Vishal Jadhav
  Vishal Jadhav (0)
  Stars collected: 0 79486
 11. Vishal Jain
  Vishal Jain Ming Wannabe (17)
  Stars collected: 180 10001
 12. Vishal Jhanjhot
  Vishal Jhanjhot Novice (2)
  Stars collected: 15 43862
 13. Vishal Jhonson Toppo
  Vishal Jhonson Toppo Novice (1)
  Stars collected: 20 214306
 14. Vishal Jose
  Vishal Jose Able Hands (13)
  Stars collected: 291 10001
 15. Vishal Kanaujia
  Vishal Kanaujia (0)
  Stars collected: 0 174741

Ranking